באתר חברת דרך המשי גינון בע"מ (להלן תיקרא: "דרך המשי" או "החברה"),  מציעה דרך המשי  ללקוחותיה (להלן יקראו: "המזמין" או "הלקוח" או "המציע") מגוון רחב של מוצרים ושירותים ממיטב היצרנים והמשווקים.

 הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין דרך המשי, לכל דבר ועניין ואלא אם הוסכם

במפורש ובכתב אחרת בין הלקוח לבין דרך המשי, תחולנה הוראותיו של תקנון על כל רכישת מוצר או שירות מדרך המשי באמצעות האתר, בין רכישה נוכחית ובין רכישה בעתיד. 

רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים על ידי דרך המשי (להלן: "המוצר" ו/או טובין ו/או שירות), מהווה את הסכמת הלקוח לקבל על עצמו ולנהוג על פי הוראות התקנון. בהתאם, במידה והלקוח אינו מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנו מתבקש שלא לבצע רכישות מאת דרך המשי באמצעות אתר האינטרנט. 

המשלוחים של המוצרים הנקנים דרך האתר הם באמצעות דואר רשום או שירות שליחים עד הבית על פי שיקול דעתה הבלעדי של דרך המשי.

 א.    כללי

1.   אתר דרך המשי הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.

 2.   באתר תתבצענה רכישות מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר. כל המבצע פעולה כאמור מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיליו פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

3.   לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של חברת דרך המשי באמצעות אתר האינטרנט תחת הכותרת "צור קשר" או טלפונית בטלפון 026419899

 ב. השימוש באתר

1.      רשאי להשתתף במכירות המוצעות באתר, כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים.

2.      דרך המשי שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות גולשים שהתנהגותם אינה הולמת, שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטים שגויים ו/או מי שביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בדרך המשי ו/או בגורם כלשהו ו/או מי שעשה שימוש בשירותי דרך המשי לביצוע מעשה המנוגד לדין, ו/או מי שהפר תנאי תקנון זה ו/או מי שמסר נתון שגוי לדרך המשי במתכוון ו/או שלא במתכוון ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש

 

ג.      המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר דרך המשי

 

1.      דרך המשי עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. והתמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את דרך המשי. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמא - לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים.

 

2.      המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. דרך המשי שומרת לעצמה את הזכות לשנות המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. מחיר המוצרים באתר אינו כולל הובלה לבית הלקוח.

 

3.      מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אל אם צוין אחרת בעמוד המכירה.

 

4.      המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים אינם משקפים בהכרח את מחירי השוק של המוצרים המוצעים, ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר עבור המוצרים המוצעים. המשתתף נושא באחריות המלאה לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם הוא מעוניין קודם להגשת ההצעה.

 

5.      דרך המשי תציג מפעם לפעם באתר קישוריות לאתרים אחרים על פי שיקול דעתה ומתוך רצון להקל על לקוחות את החיפוש באינטרנט בנושאים קשורים. למען הסר ספק מובהר כי דרך המשי לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמשי האתר כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שיגיעו אליהם באמצעות קישוריות המופיעות באתר. דרך המשי אינה אחראית לתוכנם של אותם אתרים ולנתונים המתפרסמים בהם.

 

ד.     השתתפות במכירות

 

1.      על המזמין למלא טופס הזמנה ובו פרטים שונים הדרושים לרישום ההזמנה, לרבות הפרטים הבאים: שם משפחה ושם פרטי, מספר תעודת זהות, כתובת, פרטי כרטיס האשראי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים בדבר ההזמנה. אי מסירת מלוא הפרטים המבוקשים, תמנע את ביצוע העסקה. דרך המשי פועלת כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתקנון זה.

 

2.      אסור בהחלט להזין פרטים כוזבים ו/או לא מדויקים ביודעין. דרך המשי שומרת על זכותה לנקוט בהליכים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים, בגין נזקים שיגרמו לדרך המשי ו/או מי מטעמה וכן לבטל ההזמנה תוך קיזוז הנזקים מהתשלום ששולם על ידי הלקוח.

 

3.      דרך המשי לא תתחשב בהזמנות שלא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן חלקי או משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי דרך המשי. על מנת שהזמנה כלשהי או עדכון של הזמנה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי דרך המשי באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים.

 

ה.    אופן התשלום ואספקת המוצרים

 

1.      הגשת הזמנה, מהווה קניה של המוצר, המחייבת את המזמין במלוא הסכום הנקוב באתר עבור המוצר ו/או השירות, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח ו/או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה (להלן: "הסכום לתשלום"). החיוב בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי של המזמין. במקרה של חיוב בתשלומים הגבייה על המשלוח תתבצע בתשלום הראשון.

 

   

2.      מובהר בזה כי עד לתשלום מלוא התמורה עבור רכישת המוצר, ייחשב המוצר כרכושה של דרך המשי.

 

3.      במקרה של פיגור ב- 2 תשלומים או יותר, תהא דרך המשי רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי, ורוכש המוצר ו/או השירות באתר המאחר ו/או מפגר בביצוע התשלומים ו/או כל חלק מהם נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת להעמדת יתרת התשלומים לפירעון מיידי.

 

4.      והיה ומסיבה כלשהי חברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויות הקונה, תישלח ללקוח הודעה מתאימה ויהא עליו להסדיר את אישור העסקה. לא אושרה העסקה בתוך 7 ימים ממועד ההודעה כאמור, תחשב הזמנת הלקוח כבטלה, המוצר לא יסופק לקונה והקונה יחויב בסך של 100 ש"ח כדמי ביטול או 5% מגובה המוצר  לפי הנמוך מבין השניים.

 

5.      דרך המשי היא שקובעת את אופן ההובלה והאספקה. משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום שירות שליחים) לפי שיקול דעתה של דרך המשי. לדרך המשי שמורה הזכות להודיע למציע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים (לרבות עקב היותו אזור מסוכן או מוגבל לגישה מבחינה ביטחונית) והמוצר יימסר לידיו בנקודת איסוף אשר תקבע על ידי דרך המשי.

 

6.      ככלל ואלא אם נאמר אחרת בפרסום ו/או בעת ביצוע ההזמנה, יסופק המוצר בתוך 21 ימי עבודה. דרך המשי אינה אחראית לאיחור באספקת המוצר מעבר למועד האמור, זאת במקרים הבאים: אספקת המוצר נמנעה ו/או התעכבה בשל כוח עליון ובכלל זה, אך לא רק, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע. אספקת המוצר נמנעה ו/או התעכבה בשל שביתה או השבתה, לרבות אצל ספק, יבואן או יצרן המוצר, אצל ספק חומרי הגלם הדרושים לייצור המוצר או אצל המובילים ו/או השליחים המעורבים באספקת המוצר, הן לדרך המשי והן ללקוח. אספקת המוצר נמנעה ו/או התעכבה בשל כל סיבה שאיננה בשליטתה הבלעדית דרך המשי. המוצר ישלח ויסופק לבית הלקוח או כל מקום אחר עליו יורה הלקוח, זאת בסייגים
המפורטים להלן. במידה ותתעורר בעיה במשלוח כאמור, יהיה ניתן בתיאום מראש עם דרך המשי לקבל את המוצר במשרדי החברה.

 

7.      דרך המשי רשאית לגבות תוספת דמי המשלוח בגין הובלה מיוחדת ( לדוגמא הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים).

 

8.      בעת תיאום אספקת המוצר, תתבקש נוכחות המזמין במקום ובמועד האספקה וכן הצגת תעודת זהות של המזמין ו/או חתימתו על גבי שובר כרטיס האשראי . קיום דרישה זו מהווה תנאי למסירת המוצר.

 

ו.       ביטול

 

1.      ע"פ הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל, במקרה של שירות עד שני ימי עבודה קודם למועד שנקבע.

 

2.      עסקה תבוטל בהודעה בכתב לכבוד דרך המשי בכתובת המפורטת באתר בה יציין הלקוח מהו הפגם או אי ההתאמה בעטיו הוא מבטל את העסקה, ככל שאלה קיימים.

 

3.      זכות הביטול לא תעמוד לצרכן לגבי טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית או באשר לטובין אשר יוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה באתר ו/או עבור שירות שהוזמן – החל מהגיע יום ביצועו.

 

4.      הזכאות לביטול עסקה לקבלת שירות לא תחול לגבי עסקה של תיקון/ ייעוץ/ עבודה אשר בוצעה.

 

5.      השבת מוצר לדרך המשי מחייבת השבת כל הפריטים, המתנות וההטבות שהוענקו ו/או סופקו ללקוח ביחד עם המוצר, השבת המוצר לדרך המשי  תעשה על ידי הלקוח בדואר רשום, על חשבונו או במסירה אישית במקום בו מנהלת דרך המשי את עסקיה ובצרוף החשבונית המקורית, זאת כתנאי לזיכויו של הלקוח שיבוצע באמצעות כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה ובהתאם למדיניות, תנאי ונהלי חברת האשראי.

 

6.      דרך המשי תגבה מהלקוח דמי ביטול כמפורט להלן לרבות על דרך של קיזוז סך זה מכל סכום לו יהא זכאי ממנה הלקוח, תחזיר ללקוח את הכספים שנגבו ממנו עד אותו מועד (לאחר קיזוז כאמור אם בוצע), זאת על דרך של זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה ותבטל את חיובו/יו העתידיים בשל העסקה.

 

7.      הוחזר המוצר על ידי הלקוח שלא בהתאם או במסגרת לזכאותו כאמור לעיל וללא הסכמת דרך המשי בכתב, לא יהא זכאי הלקוח להחזר תשלום כלשהו בגין המוצר ובחלוף 60 יום ממתן הודעת דרך המשי ללקוח על כך שהוא רשאי לקבל את המוצר לחזקתו במצבו, תהא רשאית דרך המשי לנהוג במוצר מנהג בעלים, זאת במידה ובתוך פרק הזמן האמור ייטול וישיב הלקוח את המוצר לחזקתו.
החזרת מוצר שפורק ו/או הורכב תתאפשר רק לאחר קבלת הסכמת דרך המשי מראש ובכתב. דרך המשי רשאית שלא ליתן הסכמה כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.      במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי דרך המשי, והיה והתקיימו הוראות הדין המזכות השבת תמורה, דרך המשי תשיב ללקוח את הסכום ששולם על ידו בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך. הלקוח לא יחויב בדמי ביטול במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו באתר על ידי דרך המשי. במקרה שהביטול הינו מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי דרך המשי, אם המוצר כבר סופק - יהיה על הלקוח להחזיר את המוצר לדרך המשי כאמור לעיל , החזרת המוצר היא תנאי להשבת סכום העסקה.

 

ז.        אחריות

 

1.      האחריות למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה, חלה על היצרנים/יבואנים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם ולתנאי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

 

2.      דרך המשי אינה אחראית לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש ממנה ו/או באמצעותה ואחריות זו חלה על הלקוח באופן בלעדי.

 

 

3.      דרך המשי בכל מקרה לא תהיה אחראיות על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.

 

4.      דרך המשי לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכי המזמין ו/או למפרט הטכני. דרך המשי לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים ו/או הובלתם ו/או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים. דרך המשי לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תבצע באתר, על ידי צד שלישי, שאינו בשליטתה.

 

5.      דרך המשי אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות - לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. דרך המשי לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה. דרך המשי  עושה מאמצים רבים בכדי לשמור על תקינות פעילותו של האתר.

 

6.      השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הדרך המשי בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי הלקוח ולדרישותיו.

 

 

ח.    הפסקת הפעילות באתר או ביטול מכירות

 

1.        דרך המשי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

א.    אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע המשך תקין של מכירה מסוימת, או תקלה כלשהי, אשר מנעה הגשת הצעה למכירה כלשהי.

ב.     במקרה של כוח עליון, מלחמה או פעולות איבה המונעים לדעת דרך המשי את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.

ג.       אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או שלדעת דרך המשי נעשתה פעולה בניגוד להוראות תקנון זה.

ד.     בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות המחיר.

ה.    אם לאחר הזמנת המוצר באתר, מתברר שהמוצר אזל, רשאית דרך המשי לבטל את העסקה ולהשיב למזמין את כספו. לחילופין רשאית דרך המשי להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחר המזמין שלא לרכוש את המוצר החלופי - תבוטל העסקה ויושב למזמין הכסף עבור העסקה במלואו.

ו.       והיה ודרך המשי תבטל את המכירה כאמור לעיל, לא תהיה למזמין כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

 

ט.    זכות הקניין רוחני

 

1.      אין להעתיק, לשכפל, למכור, ולתרגם נתונים או מידע כלשהו מן האתר מבלי לקבל את רשותה המפורשת של דרך המשי מראש ובכתב. כמו כן אסור בהחלט לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של דרך המשי מראש ובכתב.

 

2.      זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים והסודות המסחריים, הינם רכושה של דרך המשי בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגראפי של האתר, בסיסי הנתונים בו וכל פרט אחר הנוגע לאתר.

 

י.       סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות

 

1.        הפרטים האישיים הנמסרים בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע של דרך המשי.

 

2.        הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הצעותיך, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של דרך המשי. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

 

3.        דרך המשי תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים של דרך המשי, חידושים באתר בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל. כמו כן, ייתכן ודרך המשי תשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.

 

4.        דרך המשי מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש באתר מצהיר בזאת כי לא יהיו לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד דרך המשי ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

 

יא.שונות

1.      דרך המשי  שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

 

2.      במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בירושלים בלבד.

 

3.      הרישום במחשבי דרך המשי יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל דרך המשי, ע"פ תקנון זה.

 

4.      התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ונשים כאחד.

 

נבנה ע"י דרך המשי

 

תקנון ותנאי שימוש באתר

 

באתר חברת דרך המשי גינון בע"מ (להלן תיקרא: "דרך המשי" או "החברה"),  מציעה דרך המשי  ללקוחותיה (להלן יקראו: "המזמין" או "הלקוח" או "המציע") מגוון רחב של מוצרים ושירותים ממיטב היצרנים והמשווקים.

 

הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין דרך המשי, לכל דבר ועניין ואלא אם הוסכם
במפורש ובכתב אחרת בין הלקוח לבין דרך המשי, תחולנה הוראותיו של תקנון על כל רכישת מוצר או שירות מדרך המשי באמצעות האתר, בין רכישה נוכחית ובין רכישה בעתיד.

 

רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים על ידי דרך המשי (להלן: "המוצר" ו/או טובין ו/או שירות), מהווה את הסכמת הלקוח לקבל על עצמו ולנהוג על פי הוראות התקנון. בהתאם, במידה והלקוח אינו מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנו מתבקש שלא לבצע רכישות מאת דרך המשי באמצעות אתר האינטרנט.

 

המשלוחים של המוצרים הנקנים דרך האתר הם באמצעות דואר רשום או שירות שליחים עד הבית על פי שיקול דעתה הבלעדי של דרך המשי.

 

א.    כללי

 

1.   אתר דרך המשי הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.

 

2.   באתר תתבצענה רכישות מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר. כל המבצע פעולה כאמור מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיליו פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

 

3.   לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של חברת דרך המשי באמצעות אתר האינטרנט תחת הכותרת "צור קשר" או טלפונית בטלפון 026419899

 

 

ב.     השימוש באתר

 

1.      רשאי להשתתף במכירות המוצעות באתר, כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים.

 

2.      דרך המשי שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות גולשים שהתנהגותם אינה הולמת, שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטים שגויים ו/או מי שביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בדרך המשי ו/או בגורם כלשהו ו/או מי שעשה שימוש בשירותי דרך המשי לביצוע מעשה המנוגד לדין, ו/או מי שהפר תנאי תקנון זה ו/או מי שמסר נתון שגוי לדרך המשי במתכוון ו/או שלא במתכוון ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש

 

ג.      המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר דרך המשי

 

1.      דרך המשי עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. והתמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את דרך המשי. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמא - לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים.

 

2.      המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. דרך המשי שומרת לעצמה את הזכות לשנות המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. מחיר המוצרים באתר אינו כולל הובלה לבית הלקוח.

 

3.      מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אל אם צוין אחרת בעמוד המכירה.

 

4.      המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים אינם משקפים בהכרח את מחירי השוק של המוצרים המוצעים, ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר עבור המוצרים המוצעים. המשתתף נושא באחריות המלאה לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם הוא מעוניין קודם להגשת ההצעה.

 

5.      דרך המשי תציג מפעם לפעם באתר קישוריות לאתרים אחרים על פי שיקול דעתה ומתוך רצון להקל על לקוחות את החיפוש באינטרנט בנושאים קשורים. למען הסר ספק מובהר כי דרך המשי לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמשי האתר כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שיגיעו אליהם באמצעות קישוריות המופיעות באתר. דרך המשי אינה אחראית לתוכנם של אותם אתרים ולנתונים המתפרסמים בהם.

 

ד.     השתתפות במכירות

 

1.      על המזמין למלא טופס הזמנה ובו פרטים שונים הדרושים לרישום ההזמנה, לרבות הפרטים הבאים: שם משפחה ושם פרטי, מספר תעודת זהות, כתובת, פרטי כרטיס האשראי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים בדבר ההזמנה. אי מסירת מלוא הפרטים המבוקשים, תמנע את ביצוע העסקה. דרך המשי פועלת כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתקנון זה.

 

2.      אסור בהחלט להזין פרטים כוזבים ו/או לא מדויקים ביודעין. דרך המשי שומרת על זכותה לנקוט בהליכים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים, בגין נזקים שיגרמו לדרך המשי ו/או מי מטעמה וכן לבטל ההזמנה תוך קיזוז הנזקים מהתשלום ששולם על ידי הלקוח.

 

3.      דרך המשי לא תתחשב בהזמנות שלא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן חלקי או משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי דרך המשי. על מנת שהזמנה כלשהי או עדכון של הזמנה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי דרך המשי באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים.

 

ה.    אופן התשלום ואספקת המוצרים

 

1.      הגשת הזמנה, מהווה קניה של המוצר, המחייבת את המזמין במלוא הסכום הנקוב באתר עבור המוצר ו/או השירות, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח ו/או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה (להלן: "הסכום לתשלום"). החיוב בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי של המזמין. במקרה של חיוב בתשלומים הגבייה על המשלוח תתבצע בתשלום הראשון.

 

   

2.      מובהר בזה כי עד לתשלום מלוא התמורה עבור רכישת המוצר, ייחשב המוצר כרכושה של דרך המשי.

 

3.      במקרה של פיגור ב- 2 תשלומים או יותר, תהא דרך המשי רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי, ורוכש המוצר ו/או השירות באתר המאחר ו/או מפגר בביצוע התשלומים ו/או כל חלק מהם נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת להעמדת יתרת התשלומים לפירעון מיידי.

 

4.      והיה ומסיבה כלשהי חברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויות הקונה, תישלח ללקוח הודעה מתאימה ויהא עליו להסדיר את אישור העסקה. לא אושרה העסקה בתוך 7 ימים ממועד ההודעה כאמור, תחשב הזמנת הלקוח כבטלה, המוצר לא יסופק לקונה והקונה יחויב בסך של 100 ש"ח כדמי ביטול או 5% מגובה המוצר  לפי הנמוך מבין השניים.

 

5.      דרך המשי היא שקובעת את אופן ההובלה והאספקה. משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום שירות שליחים) לפי שיקול דעתה של דרך המשי. לדרך המשי שמורה הזכות להודיע למציע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים (לרבות עקב היותו אזור מסוכן או מוגבל לגישה מבחינה ביטחונית) והמוצר יימסר לידיו בנקודת איסוף אשר תקבע על ידי דרך המשי.

 

6.      ככלל ואלא אם נאמר אחרת בפרסום ו/או בעת ביצוע ההזמנה, יסופק המוצר בתוך 21 ימי עבודה. דרך המשי אינה אחראית לאיחור באספקת המוצר מעבר למועד האמור, זאת במקרים הבאים: אספקת המוצר נמנעה ו/או התעכבה בשל כוח עליון ובכלל זה, אך לא רק, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע. אספקת המוצר נמנעה ו/או התעכבה בשל שביתה או השבתה, לרבות אצל ספק, יבואן או יצרן המוצר, אצל ספק חומרי הגלם הדרושים לייצור המוצר או אצל המובילים ו/או השליחים המעורבים באספקת המוצר, הן לדרך המשי והן ללקוח. אספקת המוצר נמנעה ו/או התעכבה בשל כל סיבה שאיננה בשליטתה הבלעדית דרך המשי. המוצר ישלח ויסופק לבית הלקוח או כל מקום אחר עליו יורה הלקוח, זאת בסייגים
המפורטים להלן. במידה ותתעורר בעיה במשלוח כאמור, יהיה ניתן בתיאום מראש עם דרך המשי לקבל את המוצר במשרדי החברה.

 

7.      דרך המשי רשאית לגבות תוספת דמי המשלוח בגין הובלה מיוחדת ( לדוגמא הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים).

 

8.      בעת תיאום אספקת המוצר, תתבקש נוכחות המזמין במקום ובמועד האספקה וכן הצגת תעודת זהות של המזמין ו/או חתימתו על גבי שובר כרטיס האשראי . קיום דרישה זו מהווה תנאי למסירת המוצר.

 

ו.       ביטול

 

1.      ע"פ הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל, במקרה של שירות עד שני ימי עבודה קודם למועד שנקבע.

 

2.      עסקה תבוטל בהודעה בכתב לכבוד דרך המשי בכתובת המפורטת באתר בה יציין הלקוח מהו הפגם או אי ההתאמה בעטיו הוא מבטל את העסקה, ככל שאלה קיימים.

 

3.      זכות הביטול לא תעמוד לצרכן לגבי טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית או באשר לטובין אשר יוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה באתר ו/או עבור שירות שהוזמן – החל מהגיע יום ביצועו.

 

4.      הזכאות לביטול עסקה לקבלת שירות לא תחול לגבי עסקה של תיקון/ ייעוץ/ עבודה אשר בוצעה.

 

5.      השבת מוצר לדרך המשי מחייבת השבת כל הפריטים, המתנות וההטבות שהוענקו ו/או סופקו ללקוח ביחד עם המוצר, השבת המוצר לדרך המשי  תעשה על ידי הלקוח בדואר רשום, על חשבונו או במסירה אישית במקום בו מנהלת דרך המשי את עסקיה ובצרוף החשבונית המקורית, זאת כתנאי לזיכויו של הלקוח שיבוצע באמצעות כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה ובהתאם למדיניות, תנאי ונהלי חברת האשראי.

 

6.      דרך המשי תגבה מהלקוח דמי ביטול כמפורט להלן לרבות על דרך של קיזוז סך זה מכל סכום לו יהא זכאי ממנה הלקוח, תחזיר ללקוח את הכספים שנגבו ממנו עד אותו מועד (לאחר קיזוז כאמור אם בוצע), זאת על דרך של זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה ותבטל את חיובו/יו העתידיים בשל העסקה.

 

7.      הוחזר המוצר על ידי הלקוח שלא בהתאם או במסגרת לזכאותו כאמור לעיל וללא הסכמת דרך המשי בכתב, לא יהא זכאי הלקוח להחזר תשלום כלשהו בגין המוצר ובחלוף 60 יום ממתן הודעת דרך המשי ללקוח על כך שהוא רשאי לקבל את המוצר לחזקתו במצבו, תהא רשאית דרך המשי לנהוג במוצר מנהג בעלים, זאת במידה ובתוך פרק הזמן האמור ייטול וישיב הלקוח את המוצר לחזקתו.
החזרת מוצר שפורק ו/או הורכב תתאפשר רק לאחר קבלת הסכמת דרך המשי מראש ובכתב. דרך המשי רשאית שלא ליתן הסכמה כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.      במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי דרך המשי, והיה והתקיימו הוראות הדין המזכות השבת תמורה, דרך המשי תשיב ללקוח את הסכום ששולם על ידו בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך. הלקוח לא יחויב בדמי ביטול במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו באתר על ידי דרך המשי. במקרה שהביטול הינו מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי דרך המשי, אם המוצר כבר סופק - יהיה על הלקוח להחזיר את המוצר לדרך המשי כאמור לעיל , החזרת המוצר היא תנאי להשבת סכום העסקה.

 

ז.        אחריות

 

1.      האחריות למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה, חלה על היצרנים/יבואנים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם ולתנאי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

 

2.      דרך המשי אינה אחראית לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש ממנה ו/או באמצעותה ואחריות זו חלה על הלקוח באופן בלעדי.

 

 

3.      דרך המשי בכל מקרה לא תהיה אחראיות על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.

 

4.      דרך המשי לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכי המזמין ו/או למפרט הטכני. דרך המשי לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים ו/או הובלתם ו/או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים. דרך המשי לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תבצע באתר, על ידי צד שלישי, שאינו בשליטתה.

 

5.      דרך המשי אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות - לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. דרך המשי לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה. דרך המשי  עושה מאמצים רבים בכדי לשמור על תקינות פעילותו של האתר.

 

6.      השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הדרך המשי בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי הלקוח ולדרישותיו.

 

 

ח.    הפסקת הפעילות באתר או ביטול מכירות

 

1.        דרך המשי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

א.    אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע המשך תקין של מכירה מסוימת, או תקלה כלשהי, אשר מנעה הגשת הצעה למכירה כלשהי.

ב.     במקרה של כוח עליון, מלחמה או פעולות איבה המונעים לדעת דרך המשי את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.

ג.       אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או שלדעת דרך המשי נעשתה פעולה בניגוד להוראות תקנון זה.

ד.     בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות המחיר.

ה.    אם לאחר הזמנת המוצר באתר, מתברר שהמוצר אזל, רשאית דרך המשי לבטל את העסקה ולהשיב למזמין את כספו. לחילופין רשאית דרך המשי להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחר המזמין שלא לרכוש את המוצר החלופי - תבוטל העסקה ויושב למזמין הכסף עבור העסקה במלואו.

ו.       והיה ודרך המשי תבטל את המכירה כאמור לעיל, לא תהיה למזמין כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

 

ט.    זכות הקניין רוחני

 

1.      אין להעתיק, לשכפל, למכור, ולתרגם נתונים או מידע כלשהו מן האתר מבלי לקבל את רשותה המפורשת של דרך המשי מראש ובכתב. כמו כן אסור בהחלט לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של דרך המשי מראש ובכתב.

 

2.      זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים והסודות המסחריים, הינם רכושה של דרך המשי בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגראפי של האתר, בסיסי הנתונים בו וכל פרט אחר הנוגע לאתר.

 

י.       סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות

 

1.        הפרטים האישיים הנמסרים בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע של דרך המשי.

 

2.        הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הצעותיך, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של דרך המשי. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

 

3.        דרך המשי תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים של דרך המשי, חידושים באתר בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל. כמו כן, ייתכן ודרך המשי תשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.

 

4.        דרך המשי מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש באתר מצהיר בזאת כי לא יהיו לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד דרך המשי ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

 

יא.שונות

1.      דרך המשי  שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

 

2.      במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בירושלים בלבד.

 

3.      הרישום במחשבי דרך המשי יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל דרך המשי, ע"פ תקנון זה.

 

4.      התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ונשים כאחד.

 

נבנה ע"י דרך המשי